Regulamin Programu Partnerskiego
ProperMoney.pl

Spis treści
• 1 Wstęp
• 2 Definicje
• 3 Postanowienia ogólne
• 4 Korzystanie z serwisu, a wymagania techniczne
• 5 Zakres świadczonych przez ProperMoney usług
• 6 Zasady współpracy
• 7 Działania niedozwolone
• 8 Prawa i obowiązki Wydawcy
• 9 Prawa i obowiązki Reklamodawcy
• 10 Rozliczenia stron
• 11 Prawa autorskie
• 12 Ochrona prywatności
• 13 Ochrona danych osobowych
• 14 Rezygnacja ze świadczenia Usług
• 15 Postępowanie reklamacyjne
• 16 Zakres odpowiedzialności
• 17 Postanowienia końcowe

§ 1 Wstęp
WebField Sp. z o.o. uruchomił Program Partnerski ProperMoney.
Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki usług świadczonych drogą elektroniczną za jego pośrednictwem, warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

§ 2 Definicje
W niniejszym regulaminie, wymienionym niżej terminom nadano następujące znaczenie:
1. ProperMoney – program partnerski prowadzony przez firmę WebField spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul.Lęborska 3B wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy miasta Gdańsk, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000591826, REGON 363241225, e-mail: biuro@propermoney.pl, świadcząca Usługi za pośrednictwem Serwisu.

2. Partner – usługobiorca, użytkownik; przedsiębiorca lub konsument, który korzysta z Usług udostępnianych lub oferowanych za pomocą Serwisu przez ProperMoney; Oznacza:
a) pełnoletnią osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania w Polsce lub w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, lub
b) pełnoletnią osobę fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą z siedzibą na terytorium Polski lub w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, lub
c) osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej z siedzibą na terytorium Polski lub w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, która poprzez dokonanie Rejestracji przystąpiła do Programu Partnerskiego.

3. Serwis – oznacza współpracę Partnerów z ProperMoney w ramach systemu aplikacji internetowych stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki, w tym graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami udostępniony pod domeną www.propermoney.pl.

4. Reklamodawca – podmiot trzeci oferujący swoje usługi lub produkty za pośrednictwem Serwisu.

5. Kampania – kreacja reklamowa udostępniona przez Reklamodawcę w Programie Partnerskim ProperMoney, do której prezentacji na określonych przez Reklamodawcę warunkach może zgłosić się Wydawca.

6. Materiały Reklamowe – bannery, linki docelowe, informacje, materiały graficzne i wszystkie inne formy tekstowe i graficzne umożliwiające realizację celów Kampanii.

7. Wydawca – firma, osoba fizyczna lub osoba prawna, która prezentuje na swoich stronach, blogach, serwisach czy poprzez mailingi Materiały Reklamowe, jakie udostępnili ProperMoney Reklamodawcy.

8. Powierzchnia Reklamowa – udostępniona powierzchnia w serwisie internetowym prowadzonym, administrowanym lub zarządzanym przez Wydawców na której emitowane są Kampanie.

9. Program Partnerski – narzędzie marketingowe, które umożliwia współpracę pomiędzy Wydawcą i Reklamodawcą i określa jej zasady.

10. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, bezpłatnie dostępny w Serwisie w formie umożliwiającej jego pozyskanie, utrwalenie, odtworzenie, zapisanie i wydrukowanie.

11. Rejestracja – oznacza zawarcie Umowy poprzez uzupełnienie formularza rejestracyjnego, podanie niezbędnych danych, zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz aktywację konta.

12. Narzędzia Komunikacji – strony internetowe, newslettery, bazy mailingowe, komunikatory, za pomocą których Wydawca realizuje cele Kampanii.

13. Prowizja – Świadczenie pieniężne wypłacane przez ProperMoney Partnerowi z tytułu realizacji określonych celów Kampanii w jakich dany Partner uczestniczy lub uczestniczył, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. Wysokość świadczenia ustalana jest indywidualnie dla każdej Kampanii, a Partner jest jej świadomy przed rozpoczęciem promocji danej Kampanii.

14. Kliknięcie – aktywacja docelowego linku Reklamodawcy na stronie Wydawcy przez Użytkownika.

15. Model Rozliczeń
a) CPA – Cost Per Action – model rozliczeń w którym Użytkownik wykona określoną w zleceniu kampanii akcję polegającą np. na wypełnieniu formularza lub wykonaniu innych działań wskazanych w warunkach Kampanii.
b) CPS – Cost Per Sale – model rozliczeń umożliwiający Użytkownikowi dokonywanie zakupów za pomocą Materiałów Reklamowych Partnera.
c) CPL – Cost Per Lead – model rozliczeń , w którym Reklamodawca wynagradza Wydawcę za pozostawione przez Użytkownika dane kontaktowe.
d) Rozliczenie Hybrydowe – połączenie dwóch lub kilku modeli rozliczeniowych.

16. Strona Docelowa – strona internetowa, na którą zostaje przeniesiony Użytkownik poprzez kliknięcie w Materiały Reklamowe.

17. Panel Administracyjny – indywidualny panel udostępniony Wydawcy lub Reklamodawcy przez ProperMoney zapewniający dostęp do konta zabezpieczony loginem i hasłem, umożliwiający zarządzanie kontem, przystępowanie do Kampanii oraz zapoznanie się ze statystykami.

18. Użytkownik – osoba korzystająca z internetu, która poprzez Materiały Reklamowe, dokonała czynności zdefiniowanej z Kampanii.

19. Strony – ProperMoney i Partner.
§ 3 Postanowienia ogólne

1. Właścicielem i administratorem Serwisu jest WebField Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Miasta Gdańsk, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000591826, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 583-319-08-89, REGON 363241225, o kapitale zakładowym 205000zł.

2. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, zakres odpowiedzialności firmy WebField Sp z o.o. oraz wszelkie informacje porządkowe. Regulamin, wraz z Polityką Prywatności i wykorzystania plików cookies, zostanie udostępniony na stronach Serwisu.

3. Partner jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług.

4. Zaznaczając odpowiednie zgody, a także poprzez korzystanie z Serwisu Użytkownik potwierdza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

5. Korzystanie z pełni funkcjonalności Serwisu wymaga rejestracji oraz zaakceptowania treści Regulaminu, zaś podczas korzystania z Serwisu, Partner zobowiązuje się do przestrzegania treści niniejszego Regulaminu.

6. Rejestracja i zaakceptowanie Regulaminu traktowane jest jako deklaracja chęci zawarcia umowy z Programem Partnerskim ProperMoney. Potwierdzenie rejestracji zostanie przesłane drogą elektroniczną na adres podany przy rejestracji. Akceptacja Partnera przez administratora traktowana jest jako zawarcie umowy między stronami.

7. Zawarcie umowy, korzystanie z Platformy oraz udział w Kampaniach udostępnionych w Programie Partnerskim są dobrowolne i bezpłatne.

8. Regulamin może podlegać zmianom i modyfikacjom w dowolnym terminie, aktualny Regulamin będzie każdorazowo udostępniany w Serwisie. W przypadku zmian w Regulaminie Użytkownik może każdorazowo zakończyć współpracę z ProperMoney. Korzystanie z serwisu jest traktowane jako akceptowanie wprowadzonych zmian.

9. Za promocję Kampanii reklamowej zgłoszonej przez Reklamodawcę, Wydawca otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne.

10. Wypełniając jakiekolwiek formularze kontaktowe oraz we wszelkich innych kontaktach z ProperMoney, Partner zobowiązany jest podać wyłącznie prawdziwe dane.

11. Partnerem może być tylko osoba o pełnej zdolności do czynności prawnych, w tym osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną.

12. ProperMoney świadczy usługi w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie. Jeżeli Partner przedstawi ProperMoney indywidualną ofertę i zostanie ona zaakceptowana w formie odrębnej umowy, w takiej sytuacji, w zakresie sprzecznym z postanowieniami niniejszego Regulaminu, zastosowanie mają postanowienia odrębnej umowy.

13. Reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 4 Korzystanie z serwisu, a wymagania techniczne

1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z ProperMoney:
a) posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci (np. komputer, tablet, telefon komórkowy),
b) połączenie z siecią Internet,
c) konto e-mail,
d) włączona obsługa Cookies i Java Script,
e) przeglądarka internetowa(Google Chrome, Internet Explorer w wersji co najmniej 6.0, Mozilla Firefox w wersji co najmniej 2.0)
2. ProperMoney nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu w razie korzystania przez Partnera ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych.
§ 5 Zakres świadczonych przez ProperMoney usług

Usługi świadczone przez ProperMoney:
1. zawieranie umów z Reklamodawcami / Wydawcami w zakresie świadczenia usług dotyczących marketingu afiliacyjnego,
2. bezpłatny newsletter wysyłany przez ProperMoney (dostępny dla wszystkich Partnerów, którzy wyrazili zgodę).

§ 6 Zasady współpracy

1. Warunkiem świadczenia usług przez co rozumie się: korzystanie z Panelu Administracyjnego oraz uczestnictwo lub zlecanie Kampanii, jest Rejestracja w programie poprzez formularz na stronie http://panel.propermoney.pl, akceptacja niniejszego Regulaminu oraz otrzymanie od ProperMoney dostępu do Panelu Administracyjnego.

2. Świadczenie usług równoznaczne jest z zawarciem umowy z ProperMoney i następuje w wyniku rejestracji online w Serwisie.

3. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

4. Partner zobowiązuje się do podania prawidłowych danych w celu rejestracji. Zakres danych obejmuje co najmniej:
a) nazwisko i imiona lub nazwę firmy,
b) numer ewidencyjny PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
c) adres zameldowania na pobyt stały lub adres siedziby,
d) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt c,
e) adresy elektroniczne usługobiorcy,
f) numer KRS, lub numer NIP i REGON w przypadku partnera posiadającego działalność gospodarczą,
g) inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonych usług lub sposób jej rozliczenia.

5. Korzystanie z usług opisanych w § 5.1. następuje w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści składających się na tę Usługę.

6. Wyrażenie zgody na świadczenie usług o charakterze marketingowo – handlowym drogą elektroniczną, o których mowa w § 5.2. następuje w wyniku wyrażenia zgody przez Partnera na otrzymywanie informacji, na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail i stanowi:
a) wyrażenie zgody na skontaktowanie się z Partnerem,
b) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych Partnera w celach marketingowych, w tym dla celów przesyłania informacji handlowych,
c) przesyłania informacji dotyczącej produktu lub usługi powiązanego z danym zapytaniem Klienta,
d) wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych również po zakończeniu świadczenia usługi.

7. Partner może w każdym czasie odwołać wszelkie zgody na przetwarzanie swoich danych przez ProperMoney poprzez kontakt: w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej biuro@propermoney.pl.

8. ProperMoney oświadcza, że w związku z wykonywaniem świadczenia na rzecz Partnera, udostępnia Partnerowi treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim. Partner zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa ochrony własności intelektualnej. Zakazane jest: kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez pisemnej zgody ProperMoney, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

9. Cele każdej Kampanii ustanawiane są indywidualnie pomiędzy ProperMoney, a Reklamodawcą. Cele te realizowane są poprzez umieszczenie przez Reklamodawcę w ProperMoney Materiałów Reklamowych stworzonych dla konkretnej Kampanii i innych treści. W zależności od modelu rozliczeniowego, cele mogą polegać na:
a) pozostawieniu przez Użytkownika danych kontaktowych,
b) wypełnieniu wniosku lub ankiety online,
c) dotarciu do określonego profilu Użytkownika,
d) dotarciu do określonej liczby Użytkowników,
e) dokonaniu zakupów,
f) subskrybcji newslettera.

10. ProperMoney zastrzega sobie prawo do zakończenia lub zmiany poszczególnych Kampanii w dowolnym czasie, bez podawania przyczyny. Zakończenie Kampanii nie jest tożsame z rozwiązaniem umowy. Wszystkie informacje dotyczące zmian w Kampaniach umieszczone będą na platformie ProperMoney.

11. Partner jest zobowiązany do śledzenia aktualnych informacji o statusie Kampanii i nie przysługują mu korzyści w związku z czynnościami podjętymi lub kontynuowanymi po zamieszczeniu informacji o zakończeniu Kampanii.

12. Na czas trwania niniejszej umowy ProperMoney udostępnia Partnerowi Panel Administracyjny osiągalny po zalogowaniu.

13. Po uzyskaniu dostępu do Panelu Administracyjnego Partner ma prawo do udostępnienia (Reklamodawca) oraz dostępu do wybranych Kampanii (Wydawca).

14. Partner biorący udział w Kampanii akceptuje wszystkie związane z nią zasady i warunki uczestnictwa.

15. Każdy Partner ProperMoney ma prawo do umieszczania i uczestnictwa w dowolnej ilości Kampanii.

16. ProperMoney zastrzega sobie prawo do dowolnego dobierania Wydawców do danych Kampanii, biorąc pod uwagę wymogi stawiane przez dane Kampanie lub Reklamodawców.
§ 7 Działania niedozwolone

1. ProperMoney zastrzega sobie prawo do monitorowania Narzędzi Komunikacji Wydawcy.

2. Zakazane jest dostarczanie przez Partnera treści innych niż określone Regulaminem, w tym treści o charakterze bezprawnym, erotycznym, pornograficznym, obraźliwych, naruszających dobra osobiste innych osób, rasistowskich lub nawołujących do szerzenia rasizmu, nienawiści, ksenofobii, konfliktów międzynarodowych, religijnych itp.

a) Zakazane jest ponad to :
b) wprowadzanie w błąd Użytkowników,
c) udostępnianie treści i danych szkodliwych np. wirusów
d) sztuczne generowanie działań pozorujące realizowanie celów wybranej Kampanii,
e) integrowanie w wygląd i treść Kampanii bez zgody ProperMoney,
f) emisja kreacji opartej na formach płaskich w formie layerowej bez zgody ProperMoney.

3. Działaniem niedozwolonym jest również zamieszczanie w Narzędziach Komunikacji jakichkolwiek odnośników lub innych narzędzi zawierających treści, o których wspomniano w pkt. 2.

4. Partner nie może podejmować jakichkolwiek działań niezgodnych z niniejszym Regulaminem, które mają na celu podwyższenie kwot Prowizji należnych mu za realizację celów Kampanii.

5. Zakazane jest podejmowanie działań mogących wywołać wadliwe funkcjonowanie Serwisu, w tym działań powodujących rozchwianie lub przeciążenie systemów teleinformatycznych ProperMoney. W razie otrzymania przez ProperMoney zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze danych dostarczanych przez Partnera, ProperMoney może uniemożliwić dostęp do tych danych.
§ 8 Prawa i obowiązki Wydawcy

1. Obowiązkiem Wydawcy jest udostępnienie ProperMoney powierzchni w jego Narzędziach Komunikacji służących do realizacji celów Kampanii, a także zamieszczanie pobranych z Panelu Administracyjnego linków do Stron Docelowych lub też innych materiałów udostępnionych w ramach Kampanii.

2. Wydawca zobowiązuje się do utrzymania w stanie odpowiadającym wymaganiom Kampanii Narzędzia Komunikacji, przez cały okres trwania umowy.

3. Wydawca ma obowiązek przestrzegać wymogów Kampanii w których bierze udział, w szczególności w kwestiach dotyczących charakteru i zawartości Narzędzi Komunikacji, a także korzystania ze znaków handlowych Reklamodawców, ProperMoney i osób trzecich.

4. Wydawca oświadcza, że wszystkie podane przez niego dane są zgodne ze stanem faktycznym i przekazane zgodnie z prawem. Zobowiązuje się do informowania ProperMoney o wszelkich zmianach w tym zakresie. ProperMoney rości sobie prawo do zablokowania płatności w momencie podania przez wydawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym.

5. Wydawca odpowiada za swoje Narzędzia Komunikacji i ich zawartość pod kątem prawnym.

6. Wydawca oświadcza, że prawa do utworów, informacji i innych treści zawartych w Narzędziach Komunikacji są jego własnością lub posiada on zgodę właścicieli na ich wykorzystywanie.

7. Wydawca oświadcza, że utwory i informacje w jego Narzędziach komunikacji nie naruszają praw osób trzecich oraz nie są obraźliwe, niedozwolone i nie naruszają zasad współżycia społecznego, bądź dobrych obyczajów.

8. Wydawca ma prawo wglądu do statystyk Kampanii, które realizuje w swoich Narzędziach Komunikacji.

9. Wydawca ma prawo do otrzymania wynagrodzenia, za realizację celów Kampanii w swoich Narzędziach Komunikacji.

10. Wydawca niezwłocznie poinformuje ProperMoney w przypadku znanego mu niedozwolonego wykorzystania jego Narzędzi Komunikacji lub innych naruszeniach niniejszego Regulaminu.

11. Wydawca zobowiązany jest do zachowania poufności informacji udostępnionych mu i dotyczących ProperMoney, a także Reklamodawców i klientów zarówno w czasie trwania umowy jak i 12 miesięcy po jej wygaśnięciu. Informacje dotyczące powyższych podmiotów mogą zostać udostępnione wyłącznie w zakresie koniecznym dla realizacji celów Kampanii w których uczestniczy.

12. Wydawca wyraża zgodę na otrzymanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym.
§ 9 Prawa i obowiązki Reklamodawcy

1. Reklamodawca zobowiązuje się do dostarczenia ProperMoney Materiałów Reklamowych w formie umożliwiającej uruchomienie Kampanii na Serwisie.
2. W przypadku gdy Materiały Reklamowe zawierać będą błędy uniemożliwiające uruchomienie Kampanii w ProperMoney, Reklamodawca zobowiązuje się do naprawienia ich niezwłocznie po zgłoszeniu przez ProperMoney.

3. Reklamodawca zobowiązuje się do przekazania ProperMoney linków do Stron Docelowych, które potrzebne będą Wydawcom do realizacji celów danej Kampanii.

4. Reklamodawca zobowiązuje się do określenia stawek wynagrodzenia, modelu rozliczeń oraz podania wymagań realizacji Kampanii przez Wydawców. Stawki wynagrodzenia mogą być każdorazowo negocjowane na drodze elektronicznej lub telefonicznej.

5. Reklamodawca ma prawo do zmiany kreacji Kampanii w trakcie jej trwania, lub do wstrzymania danej Kampanii jeśli jest to podyktowane ważnym powodem.

6. Reklamodawca może zastrzec sobie prawo do odmowy realizacji jego Kampanii przez Reklamodawcę bez podania przyczyny.
§ 10 Rozliczenia stron

1. Wydawca otrzymuje zapłatę z tytułu Prowizji za realizację celów poszczególnych Kampanii. Kwota Prowizji w kwocie netto przedstawiana jest w Panelu Administracyjnym i powiększana jest o należny podatek od towarów i usług.

2. Wypłata środków dokonywana jest na podstawie indywidualnych raportów, których podstawą jest spełnienie przez użytkowników celów kampanii określonych przez Reklamodawców.

3. Wydawca wyraża zgodę na dokonywanie rozliczeń finansowych na podstawie tak uzyskanych danych i przyjmuje do wiadomości, że wynagrodzenie za Kampanię będzie wypłacane dopiero po weryfikacji spełnionych celów Kampanii przez Reklamodawcę.

4. Wypłata zgromadzonych na koncie środków jest uzależniona od pozytywnej weryfikacji rozliczenia. W przypadku podejrzenia złamania zasad zawartych w niniejszej umowie, ProperMoney zastrzega sobie prawo do zablokowania wypłaty prowizji do czasu wyjaśnienia wszystkich wątpliwości.

5. Po weryfikacji rozliczeń Kampanii przez Reklamodawców, ProperMoney informuje Partnerów o zamknięciu rozliczeń i możliwości wystawienia faktur lub rachunków.

6. Wypłata zgromadzonych środków dokonywana jest w formie zbiorczej, biorąc pod uwagę wszystkie Kampanie, w których uczestniczy Wydawca.

7. Wypłata środków następuje raz w miesiącu po osiągnięciu przez Wydawcę równowartości 50 zł lub w najbliższym miesiącu, w którym suma środków będzie większa lub równa 50 zł.

8. Partner w każdym czasie trwania umowy może sprawdzić stan zebranych środków na koncie poprzez Panel Administracyjny.

9. Należne środki z tytułu Prowizji zostaną przekazane Partnerowi przelewem na wskazany numer rachunku bankowego.

10. Partnerzy prowadzący działalność gospodarczą wystawiają ProperMoney e-faktury na poniższe dane:

WebField sp. z o.o., ul.Lęborska 3B, 80-386 Gdańsk, NIP 583-319-08-89

Wysyłka faktur w wersji elektronicznej powinna odbywać się na adres rozliczenia@propermoney.pl.

11. Za datę doręczenia faktury przyjmuje się dzień jej doręczenia pocztą elektroniczną.

12. Partner będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, zobowiązuje się dołączyć do pierwszej faktury oświadczenie, iż świadczone na rzecz ProperMoney usługi wchodzą w zakres prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, o której mowa w art.10 ust.1 ptk 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

13. Partner będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej wystawia ProperMoney rachunek na poniższe dane:

WebField sp. z o.o., ul.Lęborska 3B, 80-386 Gdańsk, NIP 583-319-08-89

Zgodnie z poniższymi wzorami
a) wzór rachunku dla Wydawcy:
http://propermoney.pl/do_pobrania/rachunek_wydawca.pdf

b)wzór rachunku dla Reklamodawcy:
http://propermoney.pl/do_pobrania/rachunek_reklamodawca.pdf
Rachunki Partnerzy zobowiązują się przesyłać drogą elektroniczną na adres rozliczenia@propermoney.pl.
14. ProperMoney zobowiązuje się do dokonania wpłaty kwot należnych Partnerowi z tytułu Prowizji w ciągu maksymalnie 30 dni od momentu otrzymania poprawnie wystawionego rachunku lub faktury. Wpłata środków będzie możliwa jedynie jeśli uprzednio zostaną spełnione warunki zawarte w §10 pkt. 4 i §10 pkt. 5. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, pierwsza wypłata kwoty Prowizji uzależniona jest od przesłania dokumentów określonych w §10 pkt.12.

15. Wszystkie kwoty widniejące w Panelu Administracyjnym Partnera stanowią kwoty netto.

16. Partnerzy zobowiązani są do dokonywania rozliczeń podatkowych związanych z realizacją umowy we własnym zakresie i na własny koszt.

17. ProperMoney nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązywanie się Partnerów z obowiązków przewidzianych przepisami prawa podatkowego.

18. Partner zobowiązany jest do informowania ProperMoney o wszelkich zmianach zaistniałych w dokumentach, które mają wpływ na współpracę między podmiotami, w szczególności danych mających wpływ znaczenie dla wypłaty prowizji. Partner zobowiązuje się do poinformowania ProperMoney o zaistniałych zmianach w terminie nieprzekraczalnym 30 dni od czasu ich wystąpienia, jednak nie później niż z dniem przesłania faktury lub rachunku opartych na zmienionych danych.
§ 11 Prawa Autorskie
1. Wszelkie prawa (w tym m.in. majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do nazwy Serwisu, domeny internetowej, Strony internetowej serwisu, logotypy, dokumenty, teksty, grafika, układ serwisu, zdjęcia) należą do ProperMoney i mogą być wykorzystywane wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
2. Kopiowanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie Serwisu i zamieszczonych w nich treści jest zabronione. Za naruszenie praw autorskich lub praw do baz danych z Serwisu pobierana będzie opłata w wysokości do 100 000 zł. Za wykorzystywanie treści zamieszczonych w Serwisie ustala się minimalną wysokość opłaty licencyjnej na 100 zł rocznie od 1000 znaków tekstu, bez spacji, wraz z przypisami.
3. Wszystkie materiały prezentowane w Serwisie są chronione prawem autorskim, a w szczególności: znaki towarowe, dokumenty, teksty, grafika, zdjęcia, układ serwisu. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w Serwisie podlegają przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
4.Wykorzystanie danych Serwisu w celach komercyjnych odbywać się może po uprzednim powiadomieniu o tym oraz każdorazowo otrzymaniu pisemnej zgody osoby reprezentującej Administratora.
5. Udostępniając własne treści w Serwisie, Użytkownicy wyrażają zgodę na ich wykorzystanie przez pozostałych Użytkowników Serwisu w zakresie ich osobistego użytku, a Administrator udziela prawa do kopiowania, redagowania i rozpowszechniania tych materiałów.

§ 12 Ochrona Prywatności

1. Udzielenie przez Użytkownika jakichkolwiek informacji lub przesłanie jakichkolwiek dokumentów jest całkowicie dobrowolne.
2. Serwis w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych jego Partnerów Więcej informacji na ten temat zawiera Polityka Prywatności
3. Jeżeli Partner wyrazi zgodę ProperMoney będzie kontaktował się z nim, w celu informowania o nowych funkcjach lub produktach dostępnych w Serwisie lub produktach oferowanych przez Reklamodawców. Partnerowi przysługuje prawo do zrezygnowania z otrzymywania dodatkowych informacji w dowolnym czasie.
4. ProperMoney zastrzega, że wykorzystuje pliki cookies, służące identyfikacji Partnera i jego preferencji, co przekłada się na podniesienie jakości oferowanych Usług.
5. Partner ma możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania Serwisu.
6. Dane statystyczne zgromadzone przez ProperMoney mogą zostać wykorzystane do wewnętrznych analiz przeprowadzanych w celu poprawy jakości usług oferowanych przez Serwis.
7. Zasady prywatności, w tym informacje dotyczące plików cookies znajdują się w Polityce cookies Serwisu.

§ 13 Ochrona danych osobowych

1. W ramach świadczonych Usług ProperMoney gromadzi oraz przetwarza dane osobowe niezbędne dla ich świadczenia. Pozostawienie danych osobowych jest dobrowolne. Zgromadzone dane wykorzystywane są zgodnie z przepisami.
2. Dane osobowe mogą zostać użyte w celu: umożliwienia Partnerowi korzystania z Usług dostępnych w Serwisie, do komunikacji z Partnerem w celach rozliczeniowych, marketingowych i promocyjnych (w tym wysyłki newslettera) oraz otrzymywania informacji od Reklamodawców w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Administratorem danych osobowych Partnerów jest Webfield Sp. z o.o.
4. Partner ma w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawienia, przekazania, zapomnienia i usunięcia o ile jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, poprzez kontakt: w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej biuro@propermoney.pl.
5. ProperMoney zapewnia, że dołoży należytej staranności, aby zagwarantować ochronę wszystkich danych i informacji przekazanych przez Użytkowników.
6. Partnerzy są również osobiście odpowiedzialni za bezpieczne przekazywanie danych osobowych oraz wykorzystywanie udostępnionych im parametrów umożliwiających korzystanie ze spersonalizowanych części Serwisu i/lub Usług, w szczególności odpowiednich haseł, a jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ich wyłączne ryzyko i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niepożądany przez Partnera.

§ 14 Rezygnacja ze świadczenia Usług

1. Rezygnacja z usług określonych w §5 usług odbywa się drogą elektroniczną poprzez wysłanie na adres mailowy: biuro@propermoney.pl wiadomości o chęci zakończenia współpracy. Zakończenie współpracy każdorazowo musi zostać potwierdzone wiadomością zwrotną.

2. Rezygnacja z usług określonych w §5 usług jest jednoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie Usług. Partner może w każdej chwili zrezygnować ze świadczenia bądź zmodyfikować swoje zamówienie poprzez wysłanie wiadomości e-mailowej na adres biuro@propermoney.pl.
§ 15 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje w sprawach związanych z Usługami mogą być składane przez Partnera w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej – reklamacje@propermoney.pl.

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
a) Podstawowe dane Partnera:
• w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail oraz numer telefonu,
• w przypadku osób prawnych: dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją, nazwę oraz adres siedziby.
b) opis problemu, którego dotyczy reklamacja.

3. ProperMoney rozpatrzy reklamacje i zawiadomi składającego o wyniku rozpatrzenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź udzielona zostanie w formie elektronicznej, zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w Reklamacji.

4. ProperMoney ma prawo do wglądu i ingerencji w konto Partnera, jeśli jest to związane z ustaleniem przyczyny problemu zgłoszonego na drodze reklamacji.
§ 16 Zakres odpowiedzialności

1. Partner ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia przez Partnera formularzy dostępnych w Serwisie, w szczególności braku dostępu do usług z powodu podania przez Partnera nieprawdziwych lub błędnych danych kontaktowych.

2. Rolą Serwisu jest udostępnienia Partnerowi dostępu do Panelu Administracyjnego po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie, w celu umożliwienia maksymalizacji zysków w związku z działalnością w zakresie marketingu afiliacyjnego.

3. Partner ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe dla ProperMoney, klientów lub osób trzecich, jakie powstały w ramach nieprzestrzegania przez niego zapisów regulaminu lub też przepisów prawa.

4. ProperMoney ma prawo obciążyć Partnera kosztami kar, odszkodowań, serwisu technicznego będących konsekwencją nieprzestrzegania przez niego zapisów zawartych w Regulaminie lub przepisów prawa.

5. W przypadku naruszenia przez Partnera postanowień Regulaminu lub obowiązującego prawa, ProperMoney może nałożyć na Partnera obowiązek zapłacenia kary umownej o wartości środków zgromadzonych przez Partnera na jego koncie.

6. Zapłata kary umownej nie wyklucza dochodzenia przez ProperMoney odszkodowania przewyższającego kwotę powyższej kary.

7. ProperMoney zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Partnera w przypadku naruszeń regulaminu.

8. Konto może zostać ponownie aktywowane jeśli Partner zobowiąże się do zaprzestania naruszeń i usunięcia powstałych w związku z tym skutków w uzgodnionym przez strony terminie.

9. ProperMoney nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało niewadliwie. Nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług w przypadku awarii lub innych przypadków, na które ProperMoney nie ma wpływu. ProperMoney zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych swojego systemu teleinformatycznego, mogących powodować czasowe utrudnienia lub uniemożliwiać Partnerom korzystanie z usług.

10. Zawartość Serwisu ma charakter wyłącznie informacyjny. ProperMoney nie ponosi odpowiedzialności za aktualność i kompletność treści zamieszczonych lub dostarczonych przez podmioty trzecie, a prezentowanych w ramach Serwisu. Partner przyjmuje do wiadomości, iż treści zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Nie mogą być one podstawą jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ProperMoney.

11. ProperMoney nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Partnera z Serwisu w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego, jak również w celu obejścia prawa, wyłudzenia świadczenia, oszustwa lub innych działań niezgodnych z przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu, umów obowiązujących pomiędzy ProperMoney a Partnerem.
§ 17 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Partnerskiego ProperMoney.

2. Regulamin wchodzi w życie w dniu 6 czerwca 2016 r.

3. W sprawach nieuregulowane Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i innych właściwych ustaw.

4. ProperMoney zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym czasie bez podania przyczyny. Partner o zmianach będzie informowany drogą mailową. Zmiany Regulaminu komunikowane będą w Serwisie i wchodzą w życie w ciągu 7 dni od ich opublikowania na stronie internetowej Serwisu. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie jest równoznaczne z wyrażeniem akceptacji dla tych zmian. W przypadku zmian w Regulaminie Użytkownik może każdorazowo zakończyć współpracę z ProperMoney. Partner zobowiązany jest do bieżącego kontrolowania zmian Regulaminu pod adresem URL: http://www.ProperMoney/regulamin i zapoznawania się z nimi.

5. W przypadku gdy partner w ciągu 7 dni od wejścia w życie nowego regulaminu nie zgłosi pisemnie zastrzeżeń, ProperMoney uznaje zmiany za zaakceptowane.

6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu lub w przypadku okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Partnera lub ProperMoney, ProperMoney ma prawo zablokować dostęp do Serwisu lub jego części.

7. Postanowienia Regulaminu nie naruszają możliwości powoływania się przez Partnerów będących konsumentami na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.

8. ProperMoney zastrzega sobie prawo do całkowitego zamknięcia lub zawieszenia Programu Partnerskiego bez podania przyczyny.

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, a także innych obowiązujących przepisów prawa.

10. Wszystkie spory wynikłe na tle interpretacji lub wykonania Regulaminu strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie.

11. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał Sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby ProperMoney.